Loading...

Beademing

Beademing
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 30-03-2020
Ventilatiecyclus
 • Chatburn classificatie (ventilatie cyclus):
 • 1. Trigger: start van de inspiratie (overgang E : I)
              ingesteld op flow-/druk trigger
 • 2. Begrenzing: Inspiratiefase
              ingesteld op inspiratoir volume / druk
 • 3. Sturing: Overgang I : E
              ingesteld op tijd (I:E ratio) / flow
 • 4. Baseline: Expiratiefase – PEEP
              ingesteld op druk

Inleiding in beademing

Beademingsmethoden
Volume Control
 • - Volledige beademing
 • - Het teugvolume (Vt - tidal volume) en de frequentie (RR, Respiratory Rate) worden ingesteld
 • - Teugvolume is de constante factor
 • - Ademminuut volume (AMV) is afhankelijk van het teugvolume en de frequentie (AMV = Vt x f)
 • - De drukken in de long zijn afhankelijk van de elasticitieit van de long en het teugvolume

Voorbeeld: mogelijk instellingen bij volume-controlled ventilatie modes
21 520 1.70 12.0 5.0 21
FiO2 VT Ti RR PEEP Flow

In te stellen alarmen: Phigh


Pressure Control
 • - Volledige beademing
 • - De bovendruk (Pinsp) en de frequentie (RR, Respiratory Rate) worden ingesteld
 • - Bovendruk is de constante factor
 • - Ademminuut volume (AMV) is afhankelijk van de bovendruk die het teugvolume bepaalt en de frequentie


Voorbeeld: mogelijk instellingen bij pressure-controlled ventilatie modes
54 15.0 0.48 29.0 5.0 0.20
FiO2 Pinsp Ti RR PEEP Slope

In te stellen alarmen:
- VThigh
- VTlow
- MVhigh
- MVlow
- RRhigh


Pressure Support Ventilation (PS) / Assisted Spontaneous Breathing (ASB)
 • - Patient ademt zelf, krijgt ondersteuning van beademingsmachine
 • - Elke inademing wordt gevolgd door drukondersteuning en zorgt voor extra teugvolume
 • - Ingesteld drukondersteuning bepaalt hoeveel arbeid door de machine wordt verricht
 • - Patient bepaalt hoe groot het AMV is
 • - Bij te weinig drukondersteuning: sneller en kleinere teugen
 • - Bij te veel drukondersteuning: weinig en grote teugen
 • - Met de hoeveelheid PASB (Pressure assisted spontaneous breathing) beinvloed je zo de ademfrequentie (streef 20 p/min)
 • - Deze instelling wordt vaak gebruikt in ontwenningstrajecten


Voorbeeld: mogelijk instellingen bij spontane ademhaling ventilatie modes
21 2.9 8 0.20
FiO2 PEEP △Psupp Slope
Overzicht beademingsmethoden
Volume-controlled (VC) Pressure-controlled (PC) Spontaneous/assisted (SPN)
VC-CMV Continuos Mandatory Ventilation PC-CMV Continuos Mandatory Ventilation SPN-CPAP/PS Continuous Positive Airway Pressure / Pressure Support
VC-AC Assist Control PC-AC Assist Control SPN-CPAP/VS Continuous Positive Airway Pressure / Volume Support
VC-SIMV Synchonized Intermittent Mandatory Ventilation PC-SIMV Synchonized Intermittent Mandatory Ventilation SPN-PPS Proportional Pressure Support
VC-MMV Mandatory Minute Volume PC-BIPAP Biphasic Positive Airway Pressure SPN-CPAP Continuous Positive Airway Pressure
PC-APRV Airway Pressure Release Ventilation
PC-PSV Pressure Support Ventilation
PC-HFO High Frequency Oscilaltion
PC-MMV Mandatory Minute VolumeControle van variabelen
 • Start van inspiratie:
 • - Patient-triggered: Instellen van trigger threshold
 • - Mechanic triggered mandatory breath: Timed (RR - frequentie, inspiratie:exiparatie cyclus - I:E ratio, inspiratoire tijd - Ti)
 •  
 • Start van expiratie:
 • - Flow-cycled: Patient bepaalt start van expiratie wanneer maximum inspiratoire flow is bereikt (vaak 25%)
 • - Time-cycled: Inspiratoire tijd (Ti) bepaalt start van expiratie
Welk vorm van beademing
Spontane ademhaling
Ademhalingspieren Ademhalingssysteem
Voldoende Intact

Spontane geassisteerde ademhaling
Ademhalingspieren Ademhalingssysteem
Zwak Intact
Gecontroleerde ademhaling
Ademhalingspieren Ademhalingssysteem
Intact of paralysis Niet beschikbaar

Mixed ademhaling
Ademhalingspieren Ademhalingssysteem
Zwak Beperkt of instabielIdeaal lichaamsgewicht
 • Berekening om het voorspelde ideaal lichaamsgewicht te schatten:
 • - Man: 50 + 0,91 (lengte in cm - 152.4)
 • - Vrouw: 45.5 + 0.91 (lengte in cm - 152.4)Overwegingen oxygenatie & ventilatie
 • PaO2 tijdens beademing
 • - Oxygenatiestoornis tijdens beademing vaak het gevolg van ateletase in de longen met shunting, of gestoorde diffusie
 • - Meest voorkomende oorzaaken zijn atelectase, vol lopen van alveoli met oedeem (decompendatio cordis) of ontstekingsinfiltraten (pneumonie, ARDS)
 • - Beleid: Aanpassen van PEEP & FiO2
 •  
 • Oxygenatie (O2 aanvoeren)
 • - Inspiratie tijd
 • - Vt / FiO2
 • - Mean Airway Pressure
 • - PEEP / FRC
 • - Controle: PaO2 , SaO2
 • PaCO2 tijdens beademing
 • - Meest voorkomende oorzaak is beademing met een te laag AMV
 • - Beleid: Aanpassen van ademminuutvolume (AMV= Vt x f)
 • - Controleer I:E ratio (1:2) na aanpassen frequentie
 • - Kortere expiratietijd zal de ventilatie (afblazen CO2) negatief beinvloeden
 •  
 • Ventilatie (CO2 afblazen & pH regulatie)
 • - Expiratie tijd
 • - Adem minuut volume (AMV= Vt x f)
 • - Controle: PaCO2 , etCO2 / VCO2Sedatie bij beademing
Te diepe sedatie verlengt de beademingsduur en doet dus ook de kans op bovengenoemde problemen toenemen.
Te weinig sedatie kan stress geven en dus bijvoorbeeld cardiovasculaire en psychische belasting.
Het streven is dus altijd zo weinig mogelijk sedatie, het liefst geen sedatie te geven, waarbij de patient wel comfortabel en niet gestresst is.
Dagelijkse onderbreking van continue sedatie verminderd de beademingsduur en de ligduur op de IC.
voor meer informatie zie hoofdstuk: Sedatie en analgesieAfkortingen
Afkorting Beschrijving
A-a-gradient Alveolaire-arteriele zuurstofgradient
ABGA Arteriele bloedgas
ADRV Alveolaire dode ruimte ventilatie
AMV Ademminuutvolume
APC Adaptive Pressure Control
ARDS Acute Respiratory Distress Syndrome
ASB Assisted Spontaneous Breathing
ALI Acute Lung Injury
ASV Adaptive Support Ventilation
ATC Automatische Tube Compensatie
BIPAP Biphasic Positive Pressure Airway Pressure
BIS Bispectral Index Monitoring
BPS Behavioral Pain Scale
C Compliantie (ml/cmH2O)
CAM-ICU Confusion Assesment Method for the ICU
CaO2 Arteriele zuurstofcontrent (ml/100ml of vol%)
CIM Critical Illnes Myopathie
CINM Critical Illnes NeuroMyopathie
CIP Critical Illnes Polyneuropathie
CMV Continous Mandatory Ventilation
CORE Compliance Oxygenation Respiration Effort index
CPAP Continous Positive Airway Pressure
CSV Continous Sponttaneous Ventilation
C 𝓋O2 Gemengd Veneus Zuurstofcontent (ml/100ml of vol%)
DLT Double Lumen Tube
DO2 Zuurstofaanbod (ml/min
DRG Dorsale Respiratoire Groep
E Elasticiteit (cmH2O)
EAdi Elektrische activiteit diafragma
EccO2R Extracorporele CO2-removal
ECLS Extracorporeal Life Support
ECMO Extracorporele membraanoxygenatie
Ecw Thoraxwandelasticiteit
EELV Eind-expiratoir longvolume
EIT Electrische impedantietomografie
EL Longelasticiteit
etCO2 End tidal CO2
ETOT Totale elasticiteit: longelasticiteit + thoraxwandelasticiteit
ETS Expiration trigger sensitivity
FEV1 Forced Expiratory Volume in 1 seconde
FiO2 Inspiratoire zuurstoffractie
FOT Forced Oscillation Technique
FRC Functionele Residu Capacitieit (ml of L)
HFOV High Frequency Oscillation Ventilation
HME Heat and Moisture Exchanger
HMV HartMinuutVolume of Cardiac Output (CO) (L/min)
IBW Ideaal lichaamsgewicht
ICUAW ICU-acquired weakness
I:E Inspiratie-Expiratie verhouding
IPPV Intermittent Positive Pressure Ventilation - Volume Control
ILV Independent Lung Ventilation
IMV Intermittent Mandatory Ventilation
LIP Lower Infection Point
MDI Metered Dose Inhalator
MIP Maximum Inspiratory Pressure (cmH2O)
MMV Mandatory Minute Ventilation
NAVA Neurally Adjusted Ventilatory Assist
NIF Negative Inspiratory Force (cmH2O)
NO Stikstofoxide
NPPV Non-invasive positive pressure ventilation
P0.1 Occlusiedruk (cmH2O)
PACO2 Partiele alveolaire kooldioxidedruk (kPa of mmHg)
PaCO2 Partiele arteriele kooldioxidedruk (kPa of mmHg)
PAO2 Partiele alveolaire zuurstofdruk (kPa of mmHg)
PaO2 Partiele arteriele zuurstofdruk (kPa of mmHg)
PASB Pressure assisted spontaneous breathing
PAOP Pulmonary Artery Occlusion Pressure
PAV Proportional Assist Ventilation
PAW Ademwegdruk (cmH2O)
Pb Luchtdruk of atmosferische druk (kPa of mmHg)
PBW Predicted Body Weight - voorspeld lichaamsgewicht (kg)
PC Pressure Control
PCWP Pulmonary Capillary Wedge Pressure
PECO2 Partiele gemiddelde alveolaire kooldioxidedruk (kPa of mmHg)
PEEP Positive End Expiratory Pressure
PEEPe Extrinsieke PEEP (van buiten, door de beademingsmachine opgelegd)
PEEPi Intrinsieke PEEP (in de patient onstane PEEP)
PEEPt Totale PEEP (PEEPe+PEEPi)
PETCO2 Partiele end-tidal kooldioxidedruk (kPa of mmHg)
PH2O Waterdampspanning (kPa of mmHg)
Pinsp Inspiratoire luchtdruk bovenop de PEEP
PIP Peak Inspiratoire Pressure
PPS Proportional Pressure Support
PS Pressure Support
PTP Pressure-Time Product
PV-loop Druk-volumeloop
P𝓋O2 Partiele gemengd veneuze zuurstofdruk (kPa of mmHg)
R Weerstand (cmH2O/L/sec)
REE Resting Energy Expenditure
RQ Respiratoir quotient
RR Respiratory Rate - frequentie
Sao2 Arteriele zuurstofsaturatie (%)
Scvo2 Centraal veneuze zuurstofsaturatie (%)
SI Stress Index
SIMV Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation
SLIII Slope-ffase III
S𝓋o2 Gemengd veneuze zuurstofsaturatie (%)
TC Tijdcontstante
V/Q Ventilatie-perfusieverhouding
VA Alveolair Minuut Volume (L)
VAP Ventilator Associated Pneumonia
VC Volume Control
VD/VT Dode ruimte teugvolume verhouding
VE Expiratoir Minuut volume (L)
VILI/VALI Ventilator induced/associated lung injury - Beademingsgerelateerde longschade
VO2 Zuurstofconsumptie (mL/min)
VRG Ventrale Respiratoire Groep
VS Volume Support
VT Teugvolume of Ademvolume
WOB Work Of Breathing - ademarbeid
Referenties